С праздником Шагаа!

С 17 февраля по 22 февраля во всех группах отмечаем праздник Шагаа!
Шагаа — эн сузуглелдиг байырлал!
Шагнын чаазы келди,
Шагаа хуну унду,
Чамбы-дипке чалбарыыл,
Чажыывысты чажаалы.
Чаагай чолдуг кузел,
Чайгаар будуп турзун
Шагаа белээн солчуулу,
Чанчыл сагып чолукшуул.

Хундулуг ада-иелер!
Силер бугудеге шагаа таварыштыр байырывыс чедирбишаан, февраль 17-ден , 22  болуп эрттер оюн-тоглаалыг, коргузуувусче  чалап тур бис. Уруглар, оолдарны шупту тыва хептиг кылдыр кедирер.

Болуктун башкылары.

«Бомбурзек дег боодей оом» -деп бичии «Ог–музейивистин» ажыдыышкыны болур.Ынчангаш, ада-иелер силерни аяк-шайже чалап тур бис!

Тыва кижи ООН чер – чуртунун чамдыы,чарылбас кезии,чаглаа,уязы- кылдыр коор.Кижинин торээн чуртту оонден ,авазынын опей ырындан эгелээр.
Ынчангаш ,бис «Чечек» уруглар садынын башкылары тыва чонувустун уттундурган чаагай чараш, чанчылдарын ажы-толге,салгалдарга дамчыдып арттырары – биле ажылды уламчылап чорудары ада-ие ,башкыларнын хулээлгези.
Ада-иелерден улуг идегел – биле бичии ООВУСКЕ ,эрги шагда ада-огбевистин оонге эдилеп чораан кандыг-даа эдилелдери болза, тураскаал кылдыр арттырып, чаштарывыска ооредип, билиндирер кылдыр белекке эккеп бээринерни улуу-биле диледивис!

Болуктун башкылары.